Menu Close

ภาพกิจกรรมกีฬาฮาเฮ อำลาปีเก่า เบิกฟ้าปีใหม่ 2567

ภาพกิจกรรมกีฬาฮาเฮ อำลาปีเก่า เบิกฟ้าปีใหม่ 2567

กิจกรรมแข่งขันกีฬากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  กีฬาฮาเฮ อำลาปีเก่า เบิกฟ้าปีใหม่ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2566