Menu Close

สทป. เตรียมจัดตั้งศูนย์ธรรม เดินหน้าโครงการอบรมสมาธิไฮเทค ร่วมกับ รร.พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

สทป. เตรียมจัดตั้งศูนย์ธรรม เดินหน้าโครงการอบรมสมาธิไฮเทค ร่วมกับ รร.พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีอาจารย์วศิน ภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชา เป็นผู้แทนอธิการบดี เดินทางเข้าพบและกราบขอคำปรึกษาจาก ท่านพระครูธรรมภาณโกวิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ โดยการเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ธรรมของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และจัดโครงการอบรมสมาธิไฮเทค เพื่อนำมาใช้ในการเรียน การทำงาน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ให้สามารถนำความรู้ในการอบรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเรียนและการทำงานต่อไป

ภาพและข้อมูล : สำนักงานอธิการบดี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน