Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลระดับดีเด่นโครงการแบบอย่างปี 2562 โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลระดับดีเด่นโครงการแบบอย่างปี 2562 โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน”

     เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย อาจารย์จิตรภรณ์ นางทิน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2562 และสัมมนาแนวทางการดำเนินงานปี 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันแม่ข่าย โดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในโอกาาสได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 สาขาบริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาการศึกษาฯ เป็นอย่างดีตลอดทุกปี
     ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาคราษฎร์บำรุง) ได้รับรางวัลประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับดีเด่น เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรรณ โสภณเสถียร เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์จิตรภรณ์ นางทิน)