Menu Close

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อแขนกลสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ พร้อมชุดจำลองงานเชื่อม (Robot Welding) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)