Menu Close

ปทุมวันก้าวใหม่ ใส่ใจ 5 ส.

ปทุมวันก้าวใหม่ ใส่ใจ 5 ส.
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการปทุมวันก้าวใหม่ ใส่ใจ 5 ส. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับ 5 ส. โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจอย่างมาก
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันฯ มีความตระหนักรู้ในหลักการ 5 ส. ให้มีส่วนสำคัญ ในการรักหวงแหน รักษาองค์กร พร้อมทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม บรรยากาศที่ดีในสถาบันฯ และสร้างการเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่ง 5 ส. ประกอบด้วย
ส.สะสาง การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป
ส.สะดวก การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ
ส.สะอาด ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ให้สะอาดอยู่เสมอ
ส.สุขลักษณ์ รักษาการปฏิบัติของ ส. 3 ข้อแรก จะเกิดผลดีต่อสุขภาพ สุขอนามัย
ส.สร้างนิสัย หมั่นคอยดูแล 5 ส.สม่ำเสมอ จะเกิดผลดี เกิดนิสัยที่ดี
 
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์