Menu Close

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการศึกษาเล่าเรียนจน ทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต  โดยในเวลา 9.19 น. มีพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพร้อมใจเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง  จากนั้นเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษากล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวบทไหว้ครู นักศึกษากล่าวบทไหว้ครูพร้อมกัน จากนั้นตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี บูชาสักการะคณาจารย์ด้วยพานดอกไม้ และนักศึกษาทั้งหมดขึ้นกราบบูชาครูอาจารย์ด้วยพวงมาลัย คณาจารย์ผูกสายสิญจน์ให้พรกับนักศึกษา  และในเวลา 11.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 11 ทุน พร้อมด้วยการมอบใบประกาศนียบัตร การแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT-ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  พร้อมด้วยการมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการร่วมแรงร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน “ภูมิพล” ครั้งที่ 21  จากนั้นเป็นการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พานหมายเลข 12  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ พานหมายเลข 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ พานหมายเลข 10  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปี 1 ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ พานหมายเลข 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 1 และพานหมายเลข 8 คือ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และสารสนเทศ ปี 1

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน