Menu Close

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างหอเทิดพระเกียรติและประวัติศาสตร์ช่างกลปทุมวัน ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างหอเทิดพระเกียรติและประวัติศาสตร์ช่างกลปทุมวัน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างหอเทิดพระเกียรติประวัติศาสตร์ช่างกลปทุมวันได้ประชุมครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือแนวทางในการจัดสร้างหอประวัติศาสตร์ช่างกลปทุมวัน แนวทางในการรับบริจาคของมีค่าของปทุมวัน แนวทางการจัดแสดงสิ่งของ สำคัญต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร สุรินทร์ (รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ศิษย์เก่า และกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสวัสดิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน