Menu Close

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะบุคลากรสถาบันฯ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากวิทยากรผู้รงคุณวุฒิ ด้วยการถ่ายทอดสดภาพและเสียงจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านโปรแกรม Zoom
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการต้านการทุจริต (ศปท.อว.สป.อว.) อันเป็นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาสถาบันฯ ต่อไป

ดำเนินโครงการ : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์