Menu Close

สทป.เตรียมร่วมมือกับรร.นายเรืออากาศ ร่วมพัฒนาการศึกษาด้านการบินร่วมกัน

สทป.เตรียมร่วมมือกับรร.นายเรืออากาศ ร่วมพัฒนาการศึกษาด้านการบินร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00น.-12.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง รองเสนาธิการทหาร และผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในการประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำร่างข้อตกลงทางวิชาการและวิจัย ระหว่างสถาบันฯ กับ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำร่างข้อตกลงทางวิชาการและวิจัย ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับอากาศยาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา วัจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างสถาบันฯ กับ กับ โรงเรียนนายเรืออากาศฯ อันจะเกิดผลดีต่อการศึกษาของประเทศ และสังคมไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์