Menu Close

การประชุมแนวทางการพลิกโฉมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 🟨🟥

การประชุมแนวทางการพลิกโฉมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 🟨🟥


เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ “แนวทางการพลิกโฉมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM นำโดยรศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการพลิกโฉมสถาบันฯ ในหลายด้าน มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการศึกษา ขานรับนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อันจะนำไปพัฒนาต่อยอด

พร้อมด้วยการบรรยาย “วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันฯ” โดย รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองอธิการบดี นอกจากนี้สถาบันฯยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการของสถาบันฯ และ รศ.ดร.อุเทน คำน่าน ผู้แทน สป.อว. ให้เกียรติตอบข้อซักถามจากบุคลากรผู้เข้าประชุม และเสนอแนะข้อมูลเพื่อจะได้มุ่งเน้นพัฒนาให้ตรงจุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯ อีกด้วย

#พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเดินหน้าสู่อนาคต
#reinventing

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์