Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ของสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ของสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ)Download ใบสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload ใบสมัครรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันฯDownload ประกาศรายชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันฯDownload