Menu Close

Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดDownload

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องเครื่องกลDownload ร่างขอบเขตงานปรับปรุงห้องเครื่องกลDownload แบบรูปปรับปรุงห้องเครื่องกลDownload ปร.4-6Downloadอ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ Download แบบรูปปรับปรุงเมคคาทรอนิกส์Download ขอบเขตของงานปรับปรุงเมคคาทรอนิกส์Downloadอ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา-ปรับปรุงเมคคาทรอนิกส์Download ร่างเอกสารประกวดราคา-ปรับปรุงเมคคาทรอนิกส์Download ขอบเขตของงาน-ปรับปรุงเมคคาทรอนิกส์Download บก.01-ปรับปรุงเมคคาทรอนิกส์Download ปร 4-6-ปรับปรุงเมคคาทรอนิกส์Download แบบรูป-ปรับปรุงเมคคาทรอนิกส์Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ร่าง-ประกาศประกวดราคา-ปรับปรุงเครื่องกลDownload ร่างขอบเขตงาน-ปรับปรุงเครื่องกลDownload ร่าง-เอกสารประกวดราคา-ปรับปรุงเครื่องกลDownload แบบรูป-ปรับปรุงเครื่องกลDownload บก.01-ปรับปรุงเครื่องกลDownload ปร.4-6-ปรับปรุงเครื่องกลDownload