Menu Close

Category: รับสมัครงาน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ คร้้งที่ 3/2562

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ คร้้งที่ 3/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯครั้งที่-3-2562Download

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562Download ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2562Download ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการDownload

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคุลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคุลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ2562

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีฯเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 1/2562

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีฯเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 1/2562

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีฯเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 1/2562