Menu Close

Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์สำหรับการพัฒนาระบบการผลิตและโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์สำหรับการพัฒนาระบบการผลิตและโลจิสติกส์Download เอกสารประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์สำหรับการพัฒนาระบบการผลิตและโลจิสติกส์Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์Download แบบ บก.06Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรมDownload เอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรม Downloadอ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูป 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปDownload เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์Download แบบ บก.06Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมระดับพื้นฐาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมระดับพื้นฐานDownload เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Download คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมระดับพื้นฐาน Download แบบ บก.06Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานห้องสะอาด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานห้องสะอาดDownload เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Download คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์Download บก.06Download