Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกการจัดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกการจัดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ประกาศเรื่องยกเลิกการจัดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ออนไลน์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันการชำระเงินค่าสนับสนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน 2562

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันการชำระเงินค่าสนับสนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน 2562

ประกาศเรื่องการผ่อนผันการชำระเงินค่าสนับสนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน 2562Download