Menu Close

Tag: #pit

สหวิทยาการ ศึกษาดูงานวิทยาลัยดุสิตธานี

สหวิทยาการ ศึกษาดูงานวิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้คณาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่านต่อ