Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เลื่อนการประกาศผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562Download

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค CoVID-19 (ฉบับที่2)

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค CoVID-19 (ฉบับที่2)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค CoVID-19 (ฉบับที่2)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันDownload

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการจัดการสอบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการจัดการสอบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

แนวทางการจัดการสอบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)Download