Menu Close

พ.ศ.2536 เปิดสอน “วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์” แห่งแรกของประเทศไทย

พ.ศ.2536 เปิดสอน "วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์" แห่งแรกของประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการของวิทยาลัช่างกลปทุมวัน (Technical cooperation) สนับสนุนให้เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเปิดเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ได้ลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยเล็งเห็นว่าสาขาวิชาดังกล่าวเป็นวิทยาการสมัยใหม่ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ศึกษาทางด้านวิศวกรรมที่มีการผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ด้วยกัน (Mechanics + Electronics = Mechatronics) เป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการทำงานของระบบหรือที่เรียกว่า “ระบบโรงงานอัตโนมัติ” (Factory Automation System) หมายถึง โรงงานที่มีความเป็นอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ ในด้านการทำงานระหว่างคนกับเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยได้รับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๗ และสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกใน ปีการศึกษา ๒๕๔๐