Menu Close

พ.ศ.2541 มีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2541 มีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และมีการพัฒนาตามลำดับ กล่าวได้ว่า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นั้นเป็นสถานศึกษาแห่งแรก ที่สอนงานด้านช่างอุตสาหกรรมมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศประกอบด้วย เยอรมัน ญี่ปุ่น ฯลฯ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมจะพัฒนาวิชาช่างทุกแขนง ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรี พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ แบ่งการรับนักศึกษา ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแผนการเรียน ๔ และรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องแผนการเรียน 3 ปี โดยเปิดสอน ๒ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์