Menu Close

พ.ศ.2553 มีนโยบายเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.2553 มีนโยบายเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2553 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มีนโยบายเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้สถาบันฯ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการให้แก่สถาบันฯ เพิ่มมากขึ้นและดำเนินการสานต่อนโยบายการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา