Menu Close

สทป. เข้าพบ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมร่วมฟื้นฟูโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมกาญจนบุรี

สทป. เข้าพบ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมร่วมฟื้นฟูโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมกาญจนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปฏิพงศ์ เจริญเวียงเหนือ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาและเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ ที่ประชุม องคมนตรีได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความชำนาญด้านงานช่างไฟฟ้า ให้ความอนุเคราะห์ดูแล ฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและทันการเปิดภาคเรียนของครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในเดือนพฤศจิกายนศกนี้

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์