Menu Close

สทป. ลงนามความร่วมมือกับ Curtin U. เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรการศึกษาและการอบรมสมาร์ทกริต

สทป. ลงนามความร่วมมือกับ Curtin U. เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรการศึกษาและการอบรมสมาร์ทกริต

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kevin Fynn จาก Curtin University, Australia ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ Curtin University ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ งานวิจัย โดยเฉพาะการอบรมด้านพลังงานทดแทน ตลอดจนสมาร์ทกริต ที่จะตั้งในสถาบันฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์