Menu Close

สทป. เข้าพบ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมร่วมประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการกองทุนการศึกษาฯ

สทป. เข้าพบ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  พร้อมร่วมประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการกองทุนการศึกษาฯ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2564  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี, อาจารย์จิตรภรณ์  นางทิน  รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์,
อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์  อบรม  ผู้อำนวยการสำวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสิริวรปัญญา ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ซึ่งสถาบันฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายฯ  เพื่อร่วมหารือการหาแนวทางความร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา”  โครงการกองทุนการศึกษา ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

          ในการนี้ การประชุมมีเครือข่ายเข้าร่วมและผนวกความร่วมมือ จากทั้ง 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี, ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดกาญจนบุรี   สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี, อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  และจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  จังหวัดอุทัยธานี

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์