Menu Close

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.) ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยฯ พร้อมทิศทางงานวิจัยของสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญาศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล รองผู้อำนวยการ สวบ. เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิจัย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล งามวิวิทย์ อดีตผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบันฯให้เกียรติเป็นวิทยาการในช่วงเสวนา ซึ่งนักวิจัยที่ร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากวิทยากร ทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเป็นอย่างดียิ่ง

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์