Menu Close

ศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันปลูกต้นหูกระจงหรือต้นแผ่บารมี

ศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันปลูกต้นหูกระจงหรือต้นแผ่บารมี

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน หรือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รุ่น ชก.40 จำนวน 2 ท่าน ที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ อุปนายกสภาสถาบันฯ ผู้ประสบความสำเร็จสายงานภาครัฐ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษา และนายถาวร ชลัษเฐียร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันฯ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรม ผู้ประสบความสำเร็จภาคเอกชน เป็นผู้แทนสถาบันฯ ในการปลูกต้นหูกระจง หรือ ต้นแผ่บารมี บริเวณหน้าอาคารสมโชค เพื่อสร้างความสวยงาม และบรรยากาศร่มรื่นภายในสถาบันฯ อีกทัั้งยังมีความเชื่อว่าการปลูกต้นหูกระจงหรือต้นแผ่บารมี จะช่วยส่งเสริมให้สถานที่นั้น มีบารมี มีความสุข ความเจริญงอกงาม และมีความก้าวหน้า

นอกจากนี้ในการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ยังหมายถึงการสำนึกรักและหวงแหนสถานศึกษา ที่เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษาและศิษย์รุ่นต่างๆ และรณรงค์ให้ศิษย์เก่าได้กลับมาร่วมพัฒนาสถาบันฯ อันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาด้วยกัน

#WeHugPIT #PIT #ปทุมวัน #ช่างกลปทุมวัน
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์