Menu Close

สทป.และ อบจ.กาญจนบุรี หารือร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส

สทป.และ อบจ.กาญจนบุรี หารือร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าพบ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.) และผู้บริหาร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” และความคืบหน้าในการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเด็กชายขอบและแผน
บูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัดกาญจนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยเป็นการนำองค์ความรู้จากครูอาจารย์ลงพื้นที่สอนวิชาชีพให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนชายขอบที่มีความประพฤติดี ขยัน สมควรแก่การส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีใบประกอบวิชาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ อบจ.กาญจนบุรีมีกำหนดการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ภายในเดือนมกราคม 2565 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และทางอบจ.จะแจ้งให้สถาบันฯ รับทราบและดำเนินการการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแรงงาน เพื่อผลิตเข้าสู่โรงงานและภาคอุตสาหกรรมต่อไป เพื่อลดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกด้วย