Menu Close

สทป.จับมือ สอศ. พัฒนาอาชีวศึกษา

สทป.จับมือ สอศ. พัฒนาอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ 17 มกราคม พ.ศ.2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) และ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาของ สอศ. พร้อมส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งมีการประสานงานจนบรรลุในข้อตกลงความร่วมมือโดย ว่าที่ รต.ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดี (รับผิดชอบด้านกิจการพิเศษ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ และทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งมีนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ , ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร , ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคในกรุงเทพและปริมณฑล , ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมและหอการค้า พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ กล่าวว่า “สทป. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้ร่วมกับ สอศ. ซึ่งมีหน้าที่จัดการอาชีวศึกษาและ ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง การยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส ทางการศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ ความสามารถให้บุคลากรสังกัด สอศ. อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้นในทุกๆด้าน”
ขณะที่ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะร่วมกันส่งเสริมโอกาสการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าวิจัย และงานวิชาการด้านต่างๆ ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม และการฝึกอบรมอาชีพ ทั้งนี้ยังร่วมกันผลิตและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมีระยะเวลา 4 ปี หลังจากการบันทึกข้อตกลง โดยการลงนามในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเช่นกัน การผนึกกำลังกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและ สอศ. จึงถือได้ว่าเป็นการผนึกกำลังทางการศึกษาเป็นพันธมิตรที่สำคัญและจะทำให้การพัฒนาการทางศึกษาก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเข้มแข็งและรวดเร็วยิ่งขึ้น”

 

#สทป #สอศ
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สทป. l ประชาสัมพันธ์ สอศ.
เนื้อข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สทป.