Menu Close

สทป.หารือSNCเพื่อการพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน

สทป.หารือSNCเพื่อการพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีฯ , นางสาวปาริชาต บาลี หัวหน้าฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา และบุคลากรสถาบันฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ได้รับเกียรติจาก ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ที่ปรึกษาบริษัทฯ ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันฯ อย่างอบอุ่น
พร้อมได้หารือถึงโครงการและกิจการต่างๆที่สถาบันฯ สามารถเข้าร่วมและดำเนินงานทางวิชาการและการศึกษากับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังต้องการบุคลากรนักปฏิบัติ และนักวิชาการ มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งเบื้องตันจะมุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมสาขาที่เกียวกับเมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล และสาขาด้านคอมพิวเตอร์ โดยสถาบันฯ มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและศึกษาในสาขาดังกล่าว และจะได้ดำเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ และบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วยฯ

นอกจากนี้ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารฯ ได้นำคณะศึกษาดูงานจากสถาบันฯ เยี่ยมชมอาคารโรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆภายในบริษัทฯ โดยได้รับความต้อนรับที่อบอุ่นจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อย่างดียิ่ง

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์