Menu Close

สทป. MOU ร่วมกับ เนแรค อาร์มส อินดัสตรี เพื่อพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน

สทป. MOU ร่วมกับ เนแรค อาร์มส อินดัสตรี เพื่อพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด โดยนายสง่า เกี๋ยงคำ กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และ นายธนาโรจน์ เกี๋ยงคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว โดยมีผู้แทนศิษย์เก่าร่วมพิธีการดังกล่าว ณ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ซึ่งการลงนามความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการดังกล่าว จะมุ่งเน้นในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การพาณิชย์ ร่วมกันระหว่างกัน
ทั้งนี้นายสง่า เกี๋ยงคำ กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด ได้ให้เกียรตินำคณะศึกษาดูงานจากสถาบันฯ เข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ อีกด้วย


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์