Menu Close

บ.ภัทรเมธากิจ มอบชุดไฟฟ้าสนับสนุนการศึกษาของ สทป.และเด็กชายขอบ

บ.ภัทรเมธากิจ มอบชุดไฟฟ้าสนับสนุนการศึกษาของ สทป.และเด็กชายขอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ
ในการรับมอบชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า สนับสนุนการศึกษา มูลค่า 348,650 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และเด็กชายขอบ บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ณ ศูนย์การเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กาญจนบุรี ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอขอบคุณบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้


ทีมา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

บ.ภัทรเมธากิจ มอบชุดไฟฟ้าสนับสนุนการศึกษาของ สทป.และเด็กชายขอบ