Menu Close

สวบ. เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี ในโอกาสโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สวบ. เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี ในโอกาสโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ(สวบ.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวย สวบ. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสังกัด สวบ. เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ณ ห้องทำงาน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ
เพื่อแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ‘อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน’ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ l ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สวบ. เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี ในโอกาสโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน