Menu Close

อธิการบดี สทป. เข้าพบองคมนตรี เพื่อรายงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนกาญจนบุรี

อธิการบดี สทป. เข้าพบองคมนตรี เพื่อรายงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนกาญจนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าพบพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี ภายในพระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบเอกสารรายงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมขอคำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ


โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานและยินดีให้คำปรึกษาการดำเนินงานของศูนย์การเรียนกาญจนบุรี ให้เกิดการพัฒนาและประสบผลสัมฤทธิ์ต่อไป ในการนี้ องคมนตรีให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนว่า ให้สถาบันฯ เน้นการปรับสมดุลของจำนวนผู้สอนกับผู้เรียนให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ ผนวกกับประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเครื่องมือและบุคลากรที่มีความรู้ ร่วมฝึกทักษะให้กับนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียนนักศึกษา อันจะเป็นผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ ต้องมุ่งเน้นให้ปทุมวันเป็นสถานศึกษาที่สร้างช่างฝีมือเอก สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยเฉพาะศูนย์การเรียนฯ วังด้ง ให้เป็นศูนย์กลางของสถานศึกษาช่างของท้องถิ่นกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง อันเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านช่าง ได้เข้ามาศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่นได้แบบยั่งยืน

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน