Menu Close

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565เวลา 15.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ ห้องประชุมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 395 คน

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่า
“บัณฑิตทุกคน ได้สำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว ย่อมมุ่งหวังจะใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์ต่อไป แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติอีกหลายอย่าง เป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริมความรู้ของตนด้วย เช่น ต้องทำงานอย่างมีหลักการ มีเหตุผลที่ถูกต้อง มีระเบียบ เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ด้องมีความอุตสาหะพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ทั้งต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง เพื่อนำไปใช้พัฒนาตน พัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ข้อสำคัญต้องรู้จักควบคุมความคิดจิตใจให้สงบหนักแน่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเหตุผล และข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ทำให้สามารถวินิจฉัย และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่งานที่ทำอย่างสูงสุด จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติ และความสามารถดังกล่าวนี้ แล้วนำไปใช้ในการประกอบอาชีพการงาน เพื่อแต่ละคนจะได้ประสบความสำเร็จ มีอนาคตอันแจ่มใส สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สืบไป”

จากนั้นโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ 90 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทรงทอดพระเนตรบูธนิทรรศการ โดยมีคณาจารย์ประจำบูธถวายรายงานในการดำเนินงานต่างๆ และทรงมีพระปฏิสันภารกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาเฝ้ารับเสร็จ อย่างปลื้มปิติ

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี