Menu Close

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี