Menu Close

สทป. ประชุมอำนวยการร่วม เตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร 2565

สทป. ประชุมอำนวยการร่วม เตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร 2565

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารยและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายเอกสรัล ฉายชูวงษ์ เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี และคณะ ในการประชุมเตรียมความพร้อม และซักซ้อมพิธีการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์การ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี