Menu Close

สทป.ศึกษาดูงานเทคโนโลยีชื่นชม สระบุรี

สทป.ศึกษาดูงานเทคโนโลยีชื่นชม สระบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน จังหวัดสระบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้ก่อตั้ง และคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะศึกษาดูงาน อย่างอบอุ่น

ในการศึกษาดูงาน มุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ทั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี