Menu Close

สทป.จับมือ รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียนและชุมชนโดยรอบ

สทป.จับมือ รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียนและชุมชนโดยรอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีกล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีการลงนามความร่วมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ในวันนี้สถาบันฯได้ให้บริการทางวิชาการในหลายโรงเรียนในรูปแบบ โรงเรียนพี่เลี้ยง โดยดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ปีที่ผ่านมาเน้นโรงเรียนที่อยู่ตามชายขอบ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเรามีศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่ อำเภอวังด้ง รับนักเรียนที่ไม่มีเงินแต่อยากเรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ มาอบรมเพื่อให้เกิดทักษะสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ หากนักเรียนคนใดอยากเรียนต่อทางสถาบันฯ ก็จัดหาทุนการศึกษาและหางานให้ทำควบคู่ไประหว่างเรียน การที่ได้ลงนามกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ

ถือได้ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมและพร้อมรองรับนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าเรียนต่อที่สถาบันฯ ด้วยวิธีพิเศษ อาทิ ทุนนักกีฬา ทุนนักเรียนเรียนดี ฯลฯ
ด้าน นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันทางโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมเน้นการดึงศักยภาพภายในของนักเรียนออกมาเพื่อวางแนวทางในการจัดการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและก้าวเข้าสู่อาชีพที่ตนเองถนัดในอนาคต ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี หลักจากที่มีการปรับหลักสูตร การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการต่อยอดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทางด้านปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาให้มีความทันสมัย มากขึ้น
หลังจากนั้น นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการนำวัตถุดิบ ผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นของดีประจำโรงเรียน ในอนาคต
ภาพ-ข่าว :ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ข้อมูล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม