Menu Close

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ประจำปี 2565 ณ วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกิจกรรม โดยแห่เทียนพรรษา เครื่องอรรถบริขาร ข้าวสารอาหารแห้ง เดินแห่รอบพระอุโบสถวัดชัยมงคล ก่อนจะนำถวายแด่พระสงฆ์ในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างจิตสำนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ อีกดด้วย

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี