Menu Close

สทป.จัดโครงการดีๆ เปิดโลกให้เยาวชนชายขอบ

สทป.จัดโครงการดีๆ เปิดโลกให้เยาวชนชายขอบ

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำคณะบุคลากรและศิษย์เก่าดำเนินโครงการ “ปลูกจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทัศนศึกษาแก่เด็กชายขอบ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนชายขอบที่สถาบันฯ ได้มุ่งเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนผู้ยากไร้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ประกอบไปด้วยนักเรียนรวมกว่า 100 คน จากโรงเรียนภายในจังหวัดกาญจนบุรี 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ,โรงเรียนห้วยเสือ ,โรงเรียนประชามงคล , โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ และโรงเรียนร่มเกล้า (ในพระราชดำริ)ในครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ร่วมโครงการ นำโดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟืง ที่ปรึกษาโครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้แทนมอบทุนดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้อธิการบดี ได้นำคณะนักเรียนเข้าทัศนศึกษาภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักพระราชวัง บรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างความประทับใจและสำนึกในความเป็นไทย ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างมาก จากนั้นได้นำนักเรียนขึ้นโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ มุ่งหน้าสถานีเอกมัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการอำนวยความสะดวก และทำการเข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อศึกษาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสอย่างมาก

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี