Menu Close

สทป. ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี

สทป. ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินการ “โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี” ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุมโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , ผู้บริหารศึกษา , ข้าราชการและอาสาสมัครจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ ในการประชุมเป็นการรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ในโครงการฯ ที่หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย นำมารายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการศึกษาของเยาวชน

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี