Menu Close

สทป. และ อาชีวกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

สทป. และ อาชีวกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษย์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมโอกาสต่อยอดทางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาและเยาวชน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการต่อยอดงานวิจัย การส่งเสริมและการวางแผนร่วมกันระหว่างสำนักวิจัยและบริการวิชาการของ สทป. และเพิ่มสมรรถนะด้านองค์ความรู้เฉพาะด้านและหลักสูตรบูรณาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แบบ Upskill หรือ Reskill ตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ สอก. และ สทป. เห็นสมควรต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขอบคุณภาพจาก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร