Menu Close

การลงนามความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรี และ สทป.

การลงนามความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรี และ สทป.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศณีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ โครงการพิเศษเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดิ์) กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีรองศาสตราจารย์ คร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงกล่าว ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ นางทัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายสุพจน์ อินทร์แสง ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา และนางสาว อรุณี เจริญจิตกรรมร่วมเป็นพยาน มีเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ร่วมพิธีดังกล่าว


สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเทศบาลเมืองราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึงการฝึกอบรมงานวิชาการและงานวิชาชีพ รวมทั้งกระบวนการจัดการถ่ายโอนองค์ความรู้ทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กาsขยายโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ฯ สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ที่มีความต้องการพัฒนาระดับการศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา และเป็นความร่วมมือของสถาบันฯ และเทศบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสําหรับพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ ต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการเององค์ความรู้ของภาคประชาชนรวมทั้งภาคตลาดแรงงาน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพ รองรับต่อกาsvยายตัวของพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ ระบบเศรษฐกิจในอนาคตและรองรับประชาคมอาเซียน ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันและเห็นสมควรทําข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานด้านวิชาการด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และงานด้านการเรียนการสอน บูรณาการด้านการเรียนการสอนสายวิชาการโนโครงการพิเศษ สู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน เตรียมความพร้อม และขยายโอกาสสําหรับการศึกษาต่อเองนักเรียนและนักศึกษาที่จบหลักสูตรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำหนักงานอธิการบดี