Menu Close

ร่างประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)