Menu Close

ร่างประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบงานทดสอบวัสดุสำหรับงานวิศวกรรมการผลิต 4.0 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)