Menu Close

วันไหว้ครู 2565

วันไหว้ครู 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยในเวลา 9.39 น. มีพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารอำนวยการ) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมใจเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

จากนั้น เป็นพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษากล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวบทไหว้ครู นักศึกษากล่าวบทไหว้ครูพร้อมกัน จากนั้นตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี บูชาสักการะคณาจารย์ด้วยพานดอกไม้ และนักศึกษาทั้งหมดขึ้นกราบบูชาครูอาจารย์ด้วยพวงมาลัย คณาจารย์ผูกสายสิญจน์ให้พรกับนักศึกษา และอธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี