Menu Close

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมแบบแยกกระจายส่วนหลายวงควบคุมขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)