Menu Close

โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวินัยการเงินการคลัง

โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวินัยการเงินการคลัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ นางจิตรภรณ์ นางทิน รองอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวินัยการเงินการคลัง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน , นายลักษมณ์ บางโชคดี วิศวกรชำนาญการพิเศษ และนายสกลรัช ราชโรจน์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบต่างๆ โดยนางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน , นายลักษมณ์ บางโชคดี วิศวกรชำนาญการพิเศษ และ นายสกลรัช ราชโรจน์ วิศวกรชำนาญการพิเศษสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้บรรยายเกี่ยวกับหลักการเป็นข้าราชการที่ดี เพราะเมือเป็นข้าราชการที่ดี การทุจริต ความประพฤติมิชอบจะลดลงและหายไป และความเสียสละต่อประชาชนและสังคมจะเพิ่มขึ้น ตลอนจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีหลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ คุ้มค่า , โปร่งใส , มีประสิทธิการและประสิทธิผล และ ตรวจสอบได้ อันทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนัก และนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด


ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี