Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารยร์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง การพัฒนาการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน
การวิจัย ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ การส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยได้รับเกียรติจากนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคู่กับการพัฒนาเกษตรกร การขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ประโยชน์ จากสถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ไปขยายผลในพื้นที่ เช่น ผลงานวิจัย “เครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้นสำหรับภาคการเกษตร” โดยได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ online ให้กับเกษตรกรที่สนใจในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 2 จังหวัด คือ ศพก. อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ ศพก. อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และได้มอบเครื่องสูบน้ำต้นแบบกับ ศพก. สิงห์บุรี เพื่อนำไปทดลองใช้ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ และ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ การทบทวนทักษะ และการพัฒนาทักษะในการพัฒนากำลังคน บัณฑิตศึกษา ให้แก่ Young Smart Farmer (YSF) Smart Farmer (SF) และบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนภาคการเกษตร


ข่าว : กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน