Menu Close

โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC

โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC

เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจากนายจิระ ชนรักสุข นักเทคโนโลยีการศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้แก่อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ

ที่มา : ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร