Menu Close

ม.หัวเฉียว ร่วมกับ สทป. พัฒนาการสอนและการวิจัยร่วมกัน

ม.หัวเฉียว ร่วมกับ สทป. พัฒนาการสอนและการวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าพบดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการลงนามความเข้าใจ โครงการความร่วมมือและพัฒนาวิชาการด้านการเรียน การสอน และการวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และ Dr. Jonathan Rante Crreon รองอธิการบดี ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลิตวิทยากรหุ่นยนต์สุภาพ พัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยและนวัติกรรมทางสุขภาพ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมบูรณาการณ์ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ อธิการบดี มฉก. นำอธิการบดี สทป. เยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สำนักห้องสมุด อาคารบรรณสาร ที่พร้อมไปด้วยสื่อสารสนเทศ นวัตกรรม และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี